Berlitz Учебен процес

Определяте целите и следите напредъка

Berlitz учебният цикъл представлява процес за контрол на качественото изпълнение на обучението чрез прилагане на Berlitz Метода. Процесът започва с определяне на целите на обучението, включва писмена отчетност и устна обратна връзка за представянето, както и проследява постигнатия напредък. По този начин гарантираме достигането на поставените в началото на обучението цели. Berlitz сертификатът, който получават успешно приключилите курсисти, свидетелства за усвоените умения за комуникация.

Какво обхваща Berlitz учебният цикъл:

Задаване на цели на обучението и съставяне на програма

  • Анализ на потребностите: Провеждаме входящ тест, чрез който определяме стартовото ниво за обучение и обсъждаме целите и очакванията от обучението на всеки курсист
  • Препоръчване на програма: наш консултант ще направи препоръка за учебната програма и броя занятия за постигане на езиковите цели на курсиста
  • Ориентиращ урок: Berlitz преподавател ще представи подробно учебния план и стъпките, които очакват всеки курсист по време на обучението

Отчитане на напредъка

  • Консултиране и отчет за напредъка: След средата и на финала на обучението Berlitz преподавателят изготвя отчет за напредъка по няколко отделни компонента, отчита силните страни на представянето и прави препоръки за областите за подобрение
  • Финален тест: След приключване на учебната програма всеки Berlitz курсист може да направи финален тест, с който да потвърди усвояването на езиковото ниво

Постигане на зададените цели

  • Сертификат: Курсистите получават удостоверение при покриване на всяко ниво на езикова компетентност.
  • Възможност за последваща програма: В зависимост от поставените цели курсистите имат възможност да продължат обучението си в следващо езиково ниво.

Всички ние в Berlitz работим целенасочено за успеха на всеки наш курсист. Независимо какви са езиковите Ви или интеркултурни планове и цели за развитие, нашите програми и служители ще допринесат за постигането им с отдаденост и желание.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz за повече информация и за записване.

Напред 
Share This