Общувайте успешно в днешния глобален свят

С нашите ефективни програми

Ескпат програми

Berlitz разработва програми, с които да улесни адаптацията на експати и техните семейства и да улесни ежедневното им общуване в новата страна. Експат програмите целят да помогнат посрещането на разнообразни предизвикателства – приспособяване към новата култура, особености на професионалното общуване, справяне с непозната политическа и социална структура и др. Различията в културните възприятия могат да породят неразбирателства, дори и конфликти и да намалят удоволствието от преживяването в нова среда.

Езиково обучение и експат програми

Тези програми се фокусират не само върху изучаването на езика на приемната страна, но развива и чувствителност и уважение към чуждата култура и намалява напрежението от потенциални неразбирателства вследствие на различия.
Berlitz България има специално разработени програми и учебни материали за изучаване на български език за чужденци.

Езиково обучение и експат програми за семействата на експати

Една от най-често срещаните причини за недоброто представяне на експати е недобрата адаптация на семействата им към новите условия. Това е и причина за по-ранното им напускане на страната. Нашите програми са насочени към развиването на устната комуникация, културни познания и на техните партньори и деца, за да се чувстват те пълноценни и потопени в новата среда. Дори и базови умения за общуване на новия език могат значително да улеснят тяхното ежедневие.

Специално разработените програми и учебни материали за изучаване на български език за чужденци включват разнообразни теми от ежедневието и развиват бързо устната комуникация.

Обучение в глобално лидерство и интеркултурна комуникация

Това обучение развива уменията, необходими за глобалния успех на всеки мениджър и служител, работещ в конкурентна глобална среда. Berlitz и многобройните ни клиенти разбират, че за постигане на международен просперитет в днешно време само владеенето на чужди езици не е достатъчно.

Нашите програми са насочени към трите компонента, които влияят на ефективността на служителите при управление на международен бизнес: корпоративна култура, национална култура и личния опит и перспектива. Обучението в глобално лидерство и интеркултурна комуникация осигурява развитие на конкурентни компетенции в три ключови сфери: комуникация, култура и лидерство.

Бизнес мениджърите изучават стратегии, техники и начини за ефективно управление в международни бизнес ситуации и достигат високи нива на глобална компетентност при разрешаването на проблеми, вземане на решения и управление на знанията. Нашите културни програми са подходящи за малки предприятия или големи корпорации със служители, родени или живели в чужбина или преместващи се в друга държава. В световен мащаб Berlitz също така осигурява обширни културни трейнинги на правителства, посолства и дипломати, изпълнителни директори и отделни семейства, подготвяйки ги за живот и работа в нова страна. Интеркултурните решения на Berlitz са разработени така, че да отговорят на всяка ситуация с цел по-добро разбиране на непознатите за Вас културни правила, табута, поведение в офиса, обичаи, бизнес етика и стил на общуване и взаимодействие.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz консултант, за да научите повече за експат програмите и интеркултурните тренинги.

Напред 
Share This