Изберете страница

Berlitz Учебен процес

Определяте целите и следите напредъка

Berlitz учебният цикъл представлява процес за контрол на качественото изпълнение на обучението чрез прилагане на Berlitz Метода. Процесът започва с определяне на целите на Вашето обучение, анализ на потребностите Ви и ситуациите, в които ще използвате езика.

Процесът включва писмена отчетност и устна обратна връзка за представянето Ви и проследяване на постигнатия напредък. По този начин гарантираме достигането на поставените в началото на обучението цели. Berlitz сертификатът, който получават успешно приключилите курсисти, е свидетелство за усвоените умения за комуникация.

Как се случва обучението в Berlitz:

Определяне на цели на обучението и съставяне на програма

  • Анализ на потребностите: В случай че не сте начинащ, ще уговорим входящ тест, за да определим стартовото Ви ниво на обучение, след което Ще обсъдим целите и очакванията Ви от обучението
  • Препоръчване на програма: наш консултант ще направи препоръка за учебната Ви програма и броя занятия за постигане на езиковите Ви цели
  • Ориентиращ урок: В началото на обучението ще Ви предоставим цялата необходима информация за курса – програмата, учебните материали, ще Ви представим Вашия Berlitz преподавател, ще Ви заведем до учебната зала и ще Ви запознаем подробно с учебния план и стъпките, които очакват всеки курсист по време на обучението.

Отчитане на напредъка

  • Консултиране и отчет за напредъка: Проследяваме как върви обучението Ви като след средата и на финала на курса ще получите изготвен от преподавателя отчет за напредъка по няколко отделни компонента, в който той отчита силните страни на Вашето представяне и прави препоръки за областите за подобрение.
  • Финален тест: След приключване на учебната програма можете да направите финален тест, с който да се удостовери усвояването на съответното езиково ниво.

Постигане на зададените цели

  • Сертификат: Ще получите Berlitz удостоверение при покриване на всяко ниво на езикова компетентност.
  • Възможност за последваща програма: Доволни сте от постигнатия напредък, попитайте ни за възможностите за продължаване на обучението Ви в следващо ниво. 

Всички ние в Berlitz работим целенасочено за успеха на всеки наш курсист. Независимо какви са езиковите Ви или професионални планове и цели за развитие, нашите програми и служители ще допринесат за постигането им с отдаденост и желание.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz за повече информация и за записване.

Напред 
Share This